Na základě příspěvků soutěžících do diskuze týkajících se pravidel soutěže CBC a na základě pravidel používaných American Birding Association, tzv. ABA Recording Rules and Interpretations, které převzala řada jiných ornitologických klubů ve světě, byla stanovena základní pravidla fungování soutěže CBC zaměřená především na kriteria platná pro uznání druhu do seznamů (birdlistu) soutěžících. Tato pravidla jsou uvedena níže.

Podstatou soutěže je pozorování co největšího počtu druhů na území České republiky, které si každý pozorovatel zaznamenává do svého birdlistu. Soutěž není časově ohraničena a má tedy pro každého soutěžícího podobu sestavení tzv. lifelistu, tedy seznamu druhů pozorovaných za určitých podmínek a podle přesně daných kritérií za svůj život v naší přírodě. Krom této kategorie si mohou soutěžící zvolit jednu nebo i několik kategorií, které si mohou přizpůsobit pro vlastní potřeby (např. počet druhů pozorovaných v západním Palearktu, na určitém kontinentu, na vlastní zahradě nebo počet druhů určité oblasti za časovou jednotku). Základní kategorií, podle které budou soutěžící hodnoceni, zůstává počet druhů zaznamenaných na území České republiky.

Druh lze zařadit do birdlistu za splnění následujících kritérií:

  1. Druh musí být pozorovaný na území dané oblasti (v našem případě na území České republiky a v případě jiných kategorií na území západního Palearktu, kontinentu, státu, lokality apod.) a v dobu, kdy sčítání probíhá (pouze v případě časově ohraničených kategorií typu Big Day, Big Year apod.)
  2. Musí se jednat o druh, který náleží do platného seznamu druhů akceptovaných příslušnou Faunistickou komisí pro danou oblast (v našem případě jde o druhy ze Seznamu ptáků České republiky sestavených Faunistickou komisí ČSO – Vavřík 2008, v případě jiných zemí jde o národní seznamy druhů)
  3. Pozorovaný pták musí být živý, divoký a v době pozorování nedržený v zajetí
  4. Identifikační znaky nutné k určení druhu musí být pozorovatelem viděny a/nebo slyšeny a/nebo zdokumentovány v době pozorování
  5. Druh musí být zaznamenán v souladu s pravidly ornitologické etiky

Upřesnění pravidel

Pětice základních výše uvedených pravidel je pro valnou většinu případů vztahujících se k pozorování jasná a dostatečná. Jen v několika případech, které následují, je nutné tato kritéria zpřesnit.

Add 1: Druh musí být pozorovaný na území dané oblasti

A. Pozorovaný druh se musí nalézat v dané oblasti, pro kterou je birdlist sestavován, ale sám pozorovatel v této oblasti být nemusí. Když příkladně ze slovenské strany řeky Moravy pozorujeme jistý druh na straně české, tak se jej můžeme zařadit do birdlistu pro Českou republiku, ale ne pro Slovensko.

B. Daná oblast a doba pozorování musí být přesně stanovena pro každý dílčí birdlist.

Add 2: Musí se jednat o druh, který náleží do platného seznamu druhů akceptovaných příslušnou Faunistickou komisí pro danou oblast

A. Zaznamenávají se jen druhy akceptované pro danou zemi příslušnou Faunistickou komisí v kategoriích A, B a C, nezapočítávají se ptáci určení pouze do rodu, nezapočítávají se poddruhy nebo barevné formy.
(i) V případě druhu, jehož pozorování podléhá posouzení Faunistickou komisi, by se do birdlistu mělo uvádět jen akceptované pozorování případně jeho evidenční číslo.
(ii) Druh, jehož pozorování podléhá posouzení Faunistickou komisi a které schvalovacím procesem ještě neprošlo, může být započten pokud je jeho determinace jednoznačně prokázána fotografií nebo pokud se zdržuje delší čas na jednom místě a byl pozorován a určen více pozorovateli nebo ho pozorovalo a identifikovalo více pozorovatelů najednou.
(iii) Druh, jehož pozorování podléhá posouzení FK a jehož pozorování bylo publikováno před existencí FK, může být v birdlistu uveden.

B. Platným Seznamem druhů akceptovaným příslušnou FK je míněno následující:
(i) Pozorovaný druh musí být uveden v poslední publikované verzi Seznamu druhů nebo jeho zpřesňujícím dodatku nebo musí být formálně akceptovaný FK, což předchází další publikaci tohoto seznamu. Druh vypuštěný ze Seznamu, se nezapočítává.
(ii) Druh v současnosti akceptovaný příslušnou FK, který byl pozorován v minulosti, kdy ještě do Seznamu druhů nepatřil, se může započítat.
(iii) Introdukovaný druh může být započten jen v tom případě, že jej FK eviduje jako druh, který v dané oblasti vytvořil samostatně se udržující populaci (kategorie C). Pokud je pták pozorován mimo tuto oblast, pak jde spíš o únik ze zajetí, než o jedince, který pochází z volně žijící populace.
(iv) Domácí druh, který je reintrodukovaný v oblasti svého bývalého výskytu, může být do birdlistu započten v případě, že jej FK eviduje jako druh, který v dané oblasti vytvořil samostatně se udržující populaci nebo v případě, že se pozorovaný reintrodukovaný jedinec nedá odlišit od původního divoce žijícího ptáka.
(v) Kříženci nejsou započítáváni. Každý jedinec se znaky mimo rozsah popisu běžného druhu, který může být za hybridního považován, se také nezapočítává. Hlasové projevy pěvců jsou naučeným chováním a nemohou být považovány za determinační znak křížence.

Add 3: Pozorovaný pták musí být živý, divoký a v době pozorování nesmí být držen v zajetí

A. „Živý“ znamená, že se jako druh nezapočítávají vejce snůšky a nalezení uhynulí ptáci.

B. „Divoký“ znamená, že se jedinec nevyskytuje v čase a místě pozorování díky tomu, že byl on sám nebo jeho rodiče do těchto míst přesunuti člověkem nebo při jeho výskytu člověk jiným způsobem asistoval.
(i) Divoký pták, který dobrovolně přilétne nebo je přilákán na krmítko, do budky, nahrávkou ptačího hlasu, na loď v moři nebo na jiné člověkem vyrobené zařízení bez toho, aby byl chycen, je stále považován za divokého. Fyzický kontakt mezi pozorovatelem a ptákem nediskvalifikuje tento druh z možnosti jeho započtení do birdlistu. Jsou známy případy, kdy divoký pták přijme nabízenou potravu z lidské ruky nebo využije člověka jako příležitostné odsedací místo.
(ii) Druh pozorovaný daleko mimo svůj obvyklý areál rozšíření může být do birdlistu započten, pokud pozorovatel dle svého nejlepšího mínění uzná, že sem nebyl zavlečen člověkem. Divoký pták využívající nebo sledující loď na moři, který není chycen, je považován za druh s výskytem bez asistence člověka.
(iii) Potomci ptáků uniklých nebo puštěných ze zajetí jsou považováni za „divoké“ v případě, že jsou částí samostatně se udržující populace. (iv) Ptáci, kteří nejsou divocí a kteří se bez asistence člověka přesunou do nové oblasti třeba i v rámci migrace divokých ptáků, se za divoké stále nepovažují.

C. „Nespoutaným“ či ptákem „nedrženým v zajetí“ je ten, který není držen v kleci, v pasti, nárazové síti, v ruce nebo jinak omezen v pohybu. Pták je považován za drženého v zajetí i po vypuštění až do té doby, kdy se vrátí ke svým aktivitám a chování jedince, který nebyl v zajetí držen.
(i) Neuznávají se ptáci chycení a nalezení v dané oblasti, kteří jsou chovaní v zajetí nebo ptáci určení k reintrodukci nebo k vypuštění po rekonvalescenci. Stále se jedná o ptáky držené v zajetí.
(ii) Pták vypuštěný po rekonvalescenci je považován za drženého v zajetí až do té doby, kdy vzlétne z místa vypuštění a kdy se následně začne chovat přirozeně, např. prvně usedne na větev nebo si začne hledat potravu.
(iii) Divoký pták, který je zraněn, nemocen nebo neschopný pohybu, ale který si udržel schopnost přežívat na svobodě, se započítat může.
(v) Kroužkovatelé pracující na výzkumných projektech a vlastnící kroužkovatelskou licenci, si mohou do birdlistu započítat druhy, které kroužkují, stejně jako další osoba (-y), která je přítomna vypuštění chyceného jedince Odchyt za účelem kroužkování či jiného značení není považován dle platné legislativy za lov a ani odchycený pták dle tohoto není držen v zajetí (jedná se o volně se vyskytující ptáky).

D. „V době pozorování“ znamená, že pták musí být živý a nesmí být držen v zajetí v době , kdy je pozorován. Pokud později uhyne nebo je odchycen nebo uloven, může se také započítat.

Add 4: Identifikační znaky nutné k určení druhu musí být pozorovatelem viděny a/nebo slyšeny a/nebo zdokumentovány v době pozorování

A. „Identifikačními znaky“ jsou míněny jednoznačné determinační znaky, které jsou nutné k určení daného druhu, který je divoký a není držen v zajetí. Není nutné zaznamenat všechny možné znaky, ale stačí jen znaky dostatečné k tomu, aby byla vyloučena možnost záměny s druhem jiným. (i) Identifikace není platná, pokud je založena na nepůvodních znacích, jako je určité zranění, neobvyklé zbarvení, kroužek nebo jiné umělé označení jedince.
(ii) Jedinec může být pozorovatelem určen postupně. Bezpečné určení druhu není vždy možné na první pohled, ale může být provedeno dodatečně na základě dokumentace, popisu a náčrtů pořízených v době pozorování. Stejně tak může být identifikace provedena teprve na základě konzultace s literaturou či specialistou. V některých obtížných případech nám k určení druhu napomohou i fotografie zachycující některý ze znaků, kterého si pozorovatel v době pozorování nevšimnul. Navíc se naše znalosti týkající se terénního rozlišení podobných druhů stále vyvíjejí. Jsou i případy, kdy taková determinace není možná bez toho, aniž by byl jedinec chycen a prohlédnut přímo v ruce, případně bez provedené analýzy per nebo odběru krve. Také v tomto případě, kdy je identifikace provedena až dodatečně, si může pozorovatel daný druh zanést do svého birdlistu.
(iii) V případě větší skupiny pozorovatelů se často stane, že je určitý druh zaznamenán a určen někým jiným. Proto není nutno, aby byl určen právě vámi. Stačí, když v době pozorování osobně zaznamenáte (vidíte nebo slyšíte) znaky dostatečné k determinaci daného jedince.

B. Při prvním setkání s určitým druhem bez ohledu, do jakého seznamu bude později zahrnut, může být identifikace provedena buď vizuálně nebo akusticky. Pozorování nebo zaslechnutí hlasového projevu může být krátké, ale kombinace viděných či slyšených znaků musí být dostatečná k odlišení daného jedince od jiných druhů. V každém případě se ptačí druh nezapočítává, pokud by snaha o jeho pozorování měla znamenat porušení etických ustanovení bodu č. 5.

C. Nelze uznat druh na základě nalezeného pera, vývržku nebo jiných pobytových stop.

D. „Pozorovatelem“ znamená, že pozorovatel musí sám rozeznat charakteristické identifikační znaky daného druhu ať už vizuálně nebo sluchově. Pozorování nemůže být uznáno, pokud je postaveno na identifikačních znacích viděných nebo slyšených další osobou a ne pozorovatelem samotným. Stejně tak nemůže být uznáno, když pozorovatel nerozezná (nevidí nebo neslyší) charakteristické znaky nutné k jednoznačné determinaci daného druhu.

Add 5: Druh musí být zaznamenán v souladu s pravidly ornitologické etiky

A. Prvořadým zájmem každého pozorovatele by mělo být co nejvíce omezit veškeré aktivity, které by měli ve svém důsledku negativní vliv na ptáky a jejich prostředí.