Kategorie

Kategorie A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1.1.1950 (A0 - bez dokladu)
Kategorie B - druh pozorovaný alespoň jednou do 31.12.1949, později nezaznamenán
Kategorie C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území
Kategorie D - druh, u kterého je přirozený výskyt možný, ale existuje významná pravděpodobnost původu z chovu nebo zajetí (tabulka níže)
Kategorie E - uprchlík z chovů nebo zajetí (tabulka níže)
Kategorie X - druhy zamítnuté nebo po revizi vyřazené z fauny ČR (tabulka níže)

Výskyt

H - hnízdění (H - pravidelně, h - v malém počtu nebo lokálně, (h) - výjimečně)
T - tah (T - pravidelně, t - nepravidelně nebo v malých počtech) 
Z - zimování (Z - pravidelně, z - nepravidelně nebo v malých počtech, (z) - výjimečně) 
r - zatoulaný druh, zjištěný více než 10x
a - výjimečný zatoulanec (do 10 pozorování)
i - invazní výskyt v některých letech (v kombinaci s předchozími, např. Ti nebo Zi)

Druhy v kategoriích A, B, C, počet 402


Změny k 25.10.2014: Taxonomické změny na základě doporučení britské BOURC (Ibis 155/4: 898-907): rozdělení dravců - podle analýz DNA nejsou dravci jednotnou skupinou, sokolovití (Falconiformes) jsou sesterskou skupinou pěvců, proto jsou v seznamu ptáků ČR nově přesunuti mezi šplhavce a pěvce; rozdělení srostloprstých - zahrnují dvě nepříbuzné skupiny, z nichž jedna (Coraciiformes) má blíže ke šplhavcům a zahrnuje vlhy, mandelíky a ledňáčky, druhá (Bucerotiformes) zahrnuje zoborožce a dudky; změny názvů pěnkavovitých ptáků - způsobené zjištěnou polyfylií rodů Serinus, Carduelis a Carpodacus; jde o tyto nové názvy: hýl rudý (Erythrina erythrina), zvonek zelený (Chloris chloris), konopka obecná (Linaria cannabina), konopka žlutozobá (Linaria flavirostris), čečetka tmavá (Acanthis cabaret), čečetka zimní (Acanthis flammea), čečetka bělavá (Acanthis hornemanni), zvonohlík citrónový (Carduelis citrinella), čížek lesní (Spinus spinus). Novými druhy pro ČR jsou budníček horský (Phylloscopus bonelli), budníček temný (P. fuscatus) a rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum). Druhy, u kterých proběhne revize, jsou označeny modrozeleně.

Změny k 9.3.2014: Šest druhů bylo převedeno do kategorie D, tyto druhy nadále nejsou součástí avifauny ČR - jde o čírku modrokřídlou (Anas discors), hvízdáka amerického (Anas americana), poláka proužkozobého (Aythya collaris), plameňáka růžového (Phoenicopterus roseus), alkouna malého (Alle alle), a strnada hnědohlavého (Emberiza bruniceps). Zamítnuty byly všechny záznamy dvou druhů - zvonohlíka citronového (Serinus citrinella) a strnada obojkového (Emberiza aureola). Tyto druhy nejsou součástí avifauny ČR a nespadají do žádné z kategorií. Zbylé druhy, u nichž bude v tomto roce dokončena revize statutu v ČR jsou v seznamu druhů označeny oranžově u kategorie a názvu druhu.

Změny k 12.12.2013: Novými druhy pro ČR se staly pěnice malá (Sylvia nana), sedmihlásek malý (Iduna caligata). Vyřazeny byly - ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus), drozd stěhovavý (Turdus migratorius), pěvuška horská (Prunellamontanella), linduška velká (Anthus richardi), strnad černohlavý (Emberiza melanocephala)

Změny k 15.11.2011: Novými druhy pro ČR se stal bělořit pouštní (Oenanthe deserti) a hýl pouštní (Bucanetes githagineus), vyřazeny byly čtyři druhy - kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala), slípka modrá (Porphyrio porphyrio), koliha tenkozobá (Numenius tenuirostris) a kalandra černá (Melanocorypha yeltonensis). Současný počet druhů ptáků zjištěných na území ČR ovšem není možné přesně posoudit kvůli probíhající revizi pozorování druhů bez hlášení akceptovaných FK.

Změny k 8.3.2009: Husa indická (Anser indicus) přeřazena z kategorie C do kategorie E, hohol islandský (Bucephala islandica) přeřazen z kategorie A do D; oba druhy nejsou nadále součástí oficiálního seznamu ptáků ČR. Husice rezavá (Tadorna ferruginea) - změna kategorie z A na BC. Taxonomie a názvosloví se řídí doporučením britské komise BOURC a její taxonomické podkomise, publikovanými v časopise Ibis.

 posuzované druhy
 registrované druhy

LatinskyČeskyEnglishKat.VýskytPoznámky
Anseriformes / Vrubozobí
Cygnus olor Labuť velká Mute Swan AC H, T, Z  
Cygnus columbianus Labuť malá Tundra Swan A r (24)  
Cygnus cygnus Labuť zpěvná Whoper Swan A t, z  
Anser fabalis Husa polní Bean Goose A T, Z ssp. rossicus (pravidelně) a fabalis (vzácně)
Anser brachyrhynchus Husa krátkozobá Pink-footed Goose A0 r? (17?) všechna pozorování jsou revidována
Anser albifrons Husa běločelá White-fronted Goose A T, Z  
Anser erythropus Husa malá Lesser White-fronted G. A r 21× od 1989
Anser anser Husa velká Greylag Goose A H, T, Z ssp. anser a rubrirostris
Anser caerulescens Husa sněžní Snow Goose B/D a (1) novější pozorování jsou řazena do kategorie D
Branta canadensis Berneška velká Canada Goose C r  
Branta leucopsis Berneška bělolící Barnacle Goose A t, z  
Branta bernicla Berneška tmavá Brent Goose A r ssp. bernicla a hrota (2×)
Branta ruficollis Berneška rudokrká Red-breasted Goose A t, z 51× do 2015
Alopochen aegyptiaca Husice nilská Egyptian Goose C h, t  
Tadorna ferruginea Husice rezavá Ruddy Shelduck B/C (h), t  
Tadorna tadorna Husice liščí Shelduck A h, t, z  
Aix galericulata Kachnička mandarinská Mandarin Duck C (h), t, z  
Anas penelope Hvízdák eurasijský Eurasian Wigeon A h?, T, z  posuzováno hnízdění
Anas americana Hvízdák americký American Wigeon A0 a (1)  
Anas strepera Kopřivka obecná Gadwall A H, T, z  
Anas crecca Čírka obecná Eurasian Teal A h, T, Z  
Anas platyrhynchos Kachna divoká Mallard AC H, T, Z  
Anas acuta Ostralka štíhlá Pintail A h?, T, z  posuzováno hnízdění
Anas querquedula Čírka modrá Garganey A h, T, (z)  
Anas discors Čírka modrokřídlá Blue-winged Teal A0 a (1)  
Anas clypeata Lžíčák pestrý Shoveler A h, T, z  
Marmaronetta angustirostris Čírka úzkozobá Marbled Duck B a (1)  
Netta rufina Zrzohlávka rudozobá Red-crested Pochard A H, T, z  
Aythya ferina Polák velký Common Pochard A H, T, Z  
Aythya collaris Polák proužkozobý Ring-necked Duck A a (2)  
Aythya nyroca Polák malý Ferruginous Duck A (h), t, z  posuzováno hnízdění
Aythya fuligula Polák chocholačka Tufted Duck A H, T, Z  
Aythya marila Polák kaholka Greater Scaup A t, z  
Somateria mollissima Kajka mořská Common Eider A r  
Somateria spectabilis Kajka královská King Eider A0 a (1)  
Histrionicus histrionicus Kačka strakatá Harlequin Duck A0 a (1)  
Clangula hyemalis Hoholka lední Long-tailed Duck A t, z  
Melanitta nigra Turpan černý Common Scoter A r  
Melanitta fusca Turpan hnědý Velvet Scoter A t, z  
Bucephala clangula Hohol severní Common Goldeneye A h, T, Z  
Mergellus albellus Morčák malý Smew A t, z  posuzováno hnízdění
Mergus serrator Morčák prostřední Red-breasted Merganser A t, (z)  
Mergus merganser Morčák velký Goosander A h, T, Z  
Oxyura jamaicensis Kachnice kaštanová Ruddy Duck C a (7)  
Oxyura leucocephala Kachnice bělohlavá White-headed Duck B/A0 a (5-7) probíhá revize pozorování
Galiformes / Hrabaví
Coturnix coturnix Křepelka polní Common Quail A H, T  
Tetrastes bonasia Jeřábek lesní Hazel Grouse A H, Z  
Tetrao tetrix Tetřívek obecný Black Grouse A h, z  
Tetrao urogallus Tetřev hlušec Capercaillie A h, z  
Perdix perdix Koroptev polní Grey Partridge A H, Z  
Syrmaticus reevesii Bažant královský Reeves's Pheasant C h, z  
Phasianus collchicus Bažant obecný Common Pheasant C H, Z  
Gaviiformes / Potáplice
Gavia arctica Potáplice severní Black-throated Loon A t, z  
Gavia stellata Potáplice malá Red-throated Loon A t, z  
Gavia immer Potáplice lední Great Northern Loon A r  
Gavia adamsii Potáplice žlutozobá Yellow-billed Loon A a (3)  
Procellariiformes / Trubkonosí
Fulmarus glacialis Buřnák lední Northern Fulmar A a (5)  
Calonectris diomedea/borealis Buřňák šedý Cory's Shearwater B a (1) druh není možné spolehlivě určit
Hydrobates pelagicus Buřňáček malý European Storm Petrel A a (7)  
Pelecaniformes / Veslonozí
Morus bassanus Terej bílý Northern Gannet A a (3-4) probíhá revize pozorování
Phalacrocorax carbo Kormorán velký Great Cormorant A H, T, Z ssp. sinensis
Phalacrocorax pygmeus Kormorán malý Pygmy Cormorant A r 43× do 2015
Phalacrocorax aristotelis Kormorán chocholatý European Shag A0 a (2)? probíhá revize pozorování
Pelecanus onocrotalus Pelikán bílý White Pelican A r  
Ciconiiformes / Brodiví
Ardea cinerea Volavka popelavá Grey Heron A H, T, Z  
Ardea alba Volavka bílá Great Egret A (h), T, Z ssp. alba, včetně forem s červenýma nohama a zobákem
Ardea purpurea Volavka červená Purple Heron A h, t, (z) registrována pouze pozorování z Čech
Egretta garzetta Volavka stříbřitá Little Egret A (h), t  
Ardeola ralloides Volavka vlasatá Squacco Heron A r  
Bubulcus ibis Volavka rusohlavá Cattle Egret A a (4) do 2014
Nycticorax nycticorax Kvakoš noční Night Heron A H, T  
Botaurus stellaris Bukač velký Great Bittern A H, T, z  
Ixobrychus minutus Bukáček malý Little Bittern A H, T  
Ciconia ciconia Čáp bílý White Stork A H, T, (z)  
Ciconia nigra Čáp černý Black Stork A H, T  
Plegadis falcinellus Ibis hnědý Glossy Ibis A r  
Platalea leucorodia Kolpík bílý Eurasian Spoonbill A h, t, (z)  
Phoenicopteriformes / Plameňáci
Phoenicopterus roseus Plameňák růžový Greater Flamingo B/D a (2) jako divocí ptáci z invazí 1895 a 1935
Podicipediformes / Potápky
Podiceps cristatus Potápka roháč Great Crested Grebe A H, T, Z  
Podiceps grisegena Potápka rudokrká Red-necked Grebe A (h), t, (z)  
Podiceps nigricollis Potápka černokrká Black-necked Grebe A h, t, (z)  
Podiceps auritus Potápka žlutorohá Slavonian Grebe A t, z  
Tachybabtus ruficollis Potápka malá Little Grebe A H, T, Z  
Accipitriformes / Dravci krahujcovití
Pernis apivorus Včelojed lesní Honey Buzzard A H, T  
Milvus milvus Luňák červený Red Kite A H, T, z  
Milvus migrans Luňák hnědý Black Kite A H, T, (z)  
Elanus caeruleus Luněc šedý Black-winged Kite A a (3)  
Haliaeetus albicilla Orel mořský White-tailed Eagle A    
Neophron percnopterus Sup mrchožravý Egyptian Vuture A0 a (3)  
Aegypius monachus Sup hnědý Black Vulture B/A0 r/a v minulosti častější, od roku 1950 jen 2× 
Gyps fulvus Sup bělohlavý Griffon Vulture A r  
Aquila clanga Orel volavý Greater Spotted Eagle A r  
Aquila pomarina Orel křiklavý Lesser Spotted Eagle A (h), t  
Aquila pennata Orel nejmenší Booted Eagle A r  
Aquila fasciata Orel jestřábí Bonelli's Eagle A a (4-5) probíhá revize záznamů
Aquila chrysaetos Orel skalní Golden Eagle A (h), t, z registrován a posuzován (adultní ptáci) z území Čech
Aquila nipalensis Orel stepní Steppe Eagle A a (6)  
Aquila heliaca Orel královský Imperial Eagle A h, t, z  posuzován z území Čech
Circaetus gallicus Orlík krátkoprstý Short-toed Eagle A r  
Circus aeruginosus Moták pochop Marsh Harrier A H, T, (z)  
Circus cyaneus Moták pilich Hen Harrier A h, T, Z  
Circus pygargus Moták lužní Montagu's Harrier A H, T  
Circus macrourus Moták stepní Pallid Harrier A r  
Accipiter gentilis Jestřáb lesní Goshawk A H, T, Z ssp. gentilis
Accipiter nisus Krahujec obecný Sparrowhawk A H, T, Z  
Accipiter brevipes Krahujec krátkoprstý Levant Sparrowhawk A a (1)  
Buteo buteo Káně lesní Common Buzzard A H, T, Z ssp. buteo; posuzována ssp. vulpinus (a?, probíhá revize záznamů)
Buteo lagopus Káně rousná Rough-legged Buzzard A T, Z  
Buteo rufinus Káně bělochvostá Long-legged Buzzard A r  
Pandion haliaetus Orlovec říční Osprey A T, (z)  
Ralliformes / Krátkokřídlí
Rallus aquaticus Chřástal vodní Water Rail A H, T, z  
Porzana porzana Chřástal kropenatý Spotted Crake A h, T  
Zapornia parva Chřástal malý Little Crake A h, t  
Zapornia pusilla Chřástal nejmenší Baillon's Crake A r  
Crex crex Chřástal polní Corncrake A H, T  
Fulica atra Lyska černá Eurasian Coot A H, T, Z  
Gallinula chloropus Slípka zelenonohá Common Moorhen A H, T, Z  
Grus grus Jeřáb popelavý Common Crane A h, T, z  
Otis tarda Drop velký Great Bustard A (h†), r jako hnízdící druh vymizel
Tetrax tetrax Drop malý Little Bustard A r  
Chlamydotis macqueenii Drop hřívnatý Macqueen's Bustard A a (2)  
Charadriiformes / Dlouhokřídlí
Burhinus oedicnemus Dytík úhorní Stone Curlew A (h†), r  jako hnízdící druh vymizel
Himantopus himantopus Pisila čáponohá Black-winged Stilt A h, t  
Recurvirostra avosetta Tenkozobec opačný Pied Avocet A h, t  
Haematopus ostralegus Ústřičník velký Oystercatcher A r ssp. ostralegus; ssp. longipes - a (1)?, probíhá revize
Pluvialis squatarola Kulík bledý Grey Plover A T  
Pluvialis apricaria Kulík zlatý Golden Plover A T  
Pluvialis dominica/fulva Kulík hnědokřídlý American Golden Plover A0 a (2) probíhá revize pozorování
Charadrius morinellus Kulík hnědý Dotterel A (h), t  
Charadrius hiaticula Kulík písečný Common Ringed Plover A T ssp. hiaticula, ssp. tundrae - a (2)?, probíhá revize, posuzováno hnízdění
Charadrius dubius Kulík říční Little Ringed Plover A H, T  
Vanellus gregarius Keptuška stepní Sociable Lapwing A r  
Vanellus leucurus Keptuška běloocasá White-tailed Lapwing A a (1)  
Vanellus vanellus Čejka chocholatá Northern Lapwing A H, T, (z)  
Anarhynchus alexandrinus Kulík mořský Kentish Plover A r  
Numenius phaeopus Koliha malá Whimbrel A t  
Numenius arquata Koliha velká Eurasian Curlew A (h), T, (z)  
Limosa limosa Břehouš černoocasý Black-tailed Godwit A h, t  
Limosa lapponica Břehouš rudý Bar-tailed Godwit A t  
Arenaria interpres Kamenáček pestrý Ruddy Turnstone A t  
Calidris canutus Jespák rezavý Red Knot A t  
Calidris pugnax Jespák bojovný Ruff A T  
Calidris falcinellus Jespáček ploskozobý Broad-billed Sandpiper A r  
Calidris ferruginea Jespák křivozobý Curlew Sandpiper A T  
Calidris ruficollis Jespák rudokrký Red-necked Stint A0 a (1)  
Calidris temminckii Jespák šedý Temminck's Stint A T  
Calidris alba Jespák písečný Sanderling A t  
Calidris alpina Jespák obecný Dunlin A T, (z) ssp. alpina, další nepotvrzeny
Calidris maritima Jespák mořský Purple Sandpiper A0 a (1)  
Calidris bairdii Jespák dlouhokřídlý Baird's Sandpiper A a (2)  
Calidris minuta Jespák malý Little Stint A T  
Calidris fuscicollis Jespák tundrový White-rumped Sandpiper A0 a (1)  
Calidris subruficollis Jespák plavý Buff-breasted Sandpiper A a (2)  
Calidris melanotos Jespák skvrnitý Pectoral Sandpiper A r 12× do 2015
Phalaropus lobatus Lyskonoh úzkozobý Red-necked Phalarope A t  
Phalaropus fulicaria Lyskonoh ploskozobý Red Phalarope A r 26× do 2015
Xenus cinereus Vodouš malý Terek Sandpiper A r 12× do 2015
Actitis hypoleucos Pisík obecný Common Sandpiper A H, T, (z)  
Tringa ochropus Vodouš kropenatý Green Sandpiper A h, T, Z  
Tringa erythropus Vodouš tmavý Spotted Redshank A T  
Tringa melanoleuca Vodouš velký Greater Yellowlegs A a (1)  
Tringa nebularia Vodouš šedý Greenshank A T, (z)  
Tringa stagnatilis Vodouš štíhlý Marsh Sandpiper A r  
Tringa glareola Vodouš bahenní Wood Sandpiper A T  
Tringa totanus Vodouš rudonohý Common Redshank A h, T  
Lymnocryptes minimus Slučka malá Jack Snipe A T, z  
Scolopax rusticola Sluka lesní Woodcock A H, T, z  
Gallinago gallinago Bekasina otavní Common Snipe A H, T, z  
Gallinago media Bekasina větší Great Snipe A t  
Glareola pratincola Ouhorlík stepní Collared Pratincole A0 a (8) probíhá revize pozorování
Glareola nordmanni Ouhorlík černokřídlý Black-winged Pratincole A0 a (1)  
Cursorius cursor Běhulík plavý Cream-coloured Courser B a (3)  
Stercorarius pomarinus Chaluha pomořanská Pomarine Skua A r  
Stercorarius parasiticus Chaluha příživná Arctic Skua A r  
Stercorarius longicaudus Chaluha malá Long-tailed Skua A r  
Stercorarius skua Chaluha velká Great Skua A r  
Cepphus grylle Alkoun obecný Black Guillemot A0 a (1)  
Alca torda Alka malá Razorbill B a (1)  
Uria aalge Alkoun úzkozobý Common Guillemot A0 a (1)  
Sternula albifrons Rybák malý Little Tern A (h), r  
Gelochelidon nilotica Rybák černozobý Gull-billed Tern B/A0 r  
Hydroprogne caspia Rybák velkozobý Caspian Tern A t  
Chlidonias hybrida Rybák bahenní Whiskered Tern A (h), t  
Chlidonias niger Rybák černý Black Tern A (h†), T jako hnízdící vymizel 
Chlidonias leucopterus Rybák bělokřídlý White-winged Tern A t  
Sterna sandvicensis Rybák severní Sandwich Tern A a (10)  
Sterna hirundo Rybák obecný Common Tern A H, T  
Sterna paradisaea Rybák dlouhoocasý Arctic Tern A t 33× do 2014
Xema sabini Racek Sabinův Sabine's Gull A a (6)  
Rissa tridactyla Racek tříprstý Kittiwake A r  
Chroicocephalus philadelphia Racek Bonapartův Bonaparte's Gull A0 a (1)  
Chroicocephalus ridibundus Racek chechtavý Black-headed Gull A H, T, Z  
Hydrocoloeus minutus Racek malý Little Gull A T, z  
Larus melanocephalus Racek černohlavý Mediterranean Gull A h, t, (z)  
Larus audouinii Racek Audouinův Audouin's Gull A a (3)  
Larus ichthyaetus Racek velký Pallas's Gull A a (6) probíhá revize pozorování
Larus canus Racek bouřní Common Gull A h, T, Z ssp. canus a ssp heinei (r?)
Larus delawarensis Racek delawarensis Ringed-billed Gull A0 a(7) probíhá revize pozorování
Larus fuscus Racek žlutonohý Lesser Black-backed Gull A T, z ssp. fuscus, ssp. intermedius
Larus argentatus Racek stříbřitý Herring Gull A T, Z  
Larus michahellis Racek středomořský Yellow-legged Gull A (h), T, z  
Larus cachinnans Racek bělohlavý Caspian Gull A h, T, Z  
Larus glaucoides Racek polární Iceland Gull A a (3)  
Larus hyperboreus Racek šedý Glaucous Gull A a (10)  
Larus marinus Racek mořský Great Black-backed Gull A r  
Pterocliformes / Stepokurové
Syrrhaptes paradoxus Stepokur kirgizský Pallas's Sandgrouse B ex pouze během invazí koncem 19. a začátkem 20. století
Columbiformes / Měkkozobí
Columba livia Holub skalní Rock Dove C H, Z  
Columba oenas Holub doupňák Stock Dove A H, T, z  
Columba palumbus Holub hřívnáč Wood Pigeon A H, T, z  
Streptopelia decaocto Hrdlička zahradní Eurasian Collared Dove A H, T, Z  
Streptopelia turtur Hrdlička divoká Turtle Dove A H, T  
Cuculiformes / Kukačky
Cuculus canorus Kukačka obecná Common Cuckoo A H, T  
Strigiformes / Sovy
Tyto alba Sova pálená Barn Owl A H, Z  
Otus scops Výreček malý Scops Owl A (h), r  
Bubo bubo Výr velký Eagle Owl A H, Z  
Bubo scandiacus Sovice sněžní Snowy Owl B/A0 r  
Surnia ulula Sovice krahujová Hawk Owl A r  
Athene noctua Sýček obecný Little Owl A h, z  
Stria aluco Puštík obecný Tawny Owl A H, Z  
Strix uralensis Puštík bělavý Ural Owl A h, z  
Asio otus Kalous ušatý Long-eared Owl A H, T, Z  
Asio flammeus Kalous pustovka Short-eared Owl A (h), t, z  
Aegolius funereus Sýc rousný Tengmalm's Owl A H, T, Z  
Glaucidium passerinum Kulíšek nejmenší Pygmy Owl A H, Z  
Caprimulgiformes / Lelkové
Caprimulgus europaeus Lelek lesní European Nightjar A H, T  
Apodiformes / Svišťouni
Apus apus Rorýs obecný Common Swift A H, T  
Apus melba Rorýs velký Alpine Swift A r  
Bucerotiformes / Zoborožci
Upupa epops Dudek chocholatý Hoopoe A h, t  
Coraciiformes / Srostloprstí
Merops apiaster Vlha pestrá European Bee-eater A H, t  
Coracias garrulus Mandelík hajní European Roller A (h†), r jako hnízdící vymizel 
Alcedo atthis Ledňáček říční Common Kingfisher A H, T, Z  
Piciformes / Šplhavci
Dryocopus martius Datel černý Black Woodpecker A H, t, Z  
Jynx torquilla Krutihlav obecný Wryneck A H, T  
Picus viridis Žluna zelená Green Woodpecker A H, t, Z  
Picus canus Žluna šedá Grey-headed Woodpeck. A H, t, Z  
Picoides tridactylus Datlík tříprstý Three-toed Woddpecker A h, z  
Dendropicos medius Strakapoud prostřední Middle Spotted Wood. A H, Z  
Dendrocopos major Strakapoud velký Great Spotted Woodpeck. A H, T, Z ssp. pinetorum a ssp. major (t, z)
Dendrocopos syriacus Strakapoud jižní Syrian Woodpecker A H, Z  
Dendrocopos leucotos Strakapoud bělohřbetý White-backed Woodpeck. A h, z  
Dryobates minor Strakapoud malý Lesser Spotted Wood. A H, T, Z  
Falconiiformes / Dravci sokolovití
Falco naumanni Poštolka jižní Lesser Kestrel B ex vyhynulý druh
Falco tinnunculus Poštolka obecná Common Kestrel A H, T, Z  
Falco vespertinus Postolka rudonohá Red-footed Falcon A (h†), t jako hnízdící vymizela před rokem 1950
Falco columbarius Dřemlík tundrový Merlin A T, Z  
Falco subbuteo Ostříž lesní Eleonora's Falcon A H, T  
Falco rusticolus Raroh lovecký Gyrfalcon B a (1)  
Falco cherrug Raroh velký Saker A h, t, z  
Falco biarmicus Raroh jižní Lanner B a (1)  
Falco peregrinus Sokol stěhovavý Peregrine Falcon A    
F. p. peregrinus S. s. eurosibiřský     H, T, Z  
F. p. calidus S. s. tundrový     r?  
PASSERIFORMES / PĚVCI
Oriolidae / Žluvovití
Oriolus oriolus Žluva hajní Golden Oriole A H, T  
Laniidae / Ťuhýkovití
Lanius collurio Ťuhýk obecný Red-backed Shrike A H, T  
Lanius minor Ťuhýk menší Lesser Grey Shrike A (h†), r posuzován od 1989
Lanius excubitor Ťuhýk šedý Great Grey Shrike A h, T, Z ssp. excubitor; ssp. homeyeri nepotvrzena
Lanius senator Ťuhýk rudohlavý Woodchat Shrike A (h†), r posuzován od 1989
Corvidae / Krkavcovití
Pyrrhocorax graculus Kavče žlutozobé Alpine Chough A a (5)  
Pica pica Straka obecná Common Magpie A H, t, Z  
Garrulus glandarius Sojka obecná Eurasian Jay A H, T, Z  
Nucifraga caryocatactes Ořešník kropenatý Nutcracker A H, Ti, Z ssp. caryocatactes a ssp. macrorhynchos (Ti, z)
Corvus monedula Kavka obecná Jackdaw A H, T, Z ssp. monedula a ssp. soemmeringii
Corvus frugilegus Havran polní Rook A H, T, Z  
Corvus corone Vrána černá Carrion Crow A H, T, Z  
Corvus cornix Vrána šedá Hooded Crow A H, T, Z  
Corvus corax Krkavec velký Raven A H, T, Z  
Regulidae / Králíčkovití
Regulus regulus Králíček obecný Goldcrest A H, T, Z  
Regulus ignicapilla Králíček ohnivý Firecrest A H, T, (z)  
Remizidae / Moudivláčkovití
Remiz pendulinus Moudivláček lužní Penduline Tit A H, T, (z)  
Paridae / Sýkorovití
Cyanistes caeruleus Sýkora modřinka Blue Tit A H, T, Z  
Cyanistes cyanus Sýkora azurová Azure Tit A a (2)  
Parus major Sýkora koňadra Great Tit A H, T, Z  
Lophophanes cristatus Sýkora parukářka Crested Tit A H, Z  
Periparus ater Sýkora uhelníček Coal Tit A H, T, Z  
Poecile montana Sýkora lužní Willow Tit A H, t, Z  
Poecile palustris Sýkora babka Marsh Tit A H, t, Z  
Panuridae / Sýkořicovití
Panurus biarmicus Sýkořice vousatá Bearded Tit A h, t, z ssp. russicus, ssp. biarmicus - a (1)?, probíhá revize
Alaudidae / Skřivanovití
Lullula arborea Skřivan lesní Woodlark A H, T, (z)  
Alauda arvensis Skřivan polní Common Skylark A H, T, z  
Galerida cristata Chocholouš obecný Crested Lark A h, t, z  
Eremophila alpestris Skřivan ouškatý Horned Lark A r  
Melanocorypha calandra Kalandra zpěvná Calandra Lark B a (3)  
Hirundinidae / Vlaštovkovití
Riparia riparia Břehule říční Common Sand Martin A H, T  
Ptyonoprogne rupestris Břehule skalní Crag Martin A a (2)  
Hirundo rustica Vlaštovka obecná Barn Swallow A H, T  
Delichon urbicum Jiřička obecná House Martin A H, T  
Cecropis daurica Vlaštovka skalní Red-rumped Swallow A a (5)  
Cettiidae / Cetiovití
Cettia cetti Cetie jižní Cetti's Warbler A a (2)  
Aegithalidae / Mlynaříkovití
Aegithalos caudatus Mlynařík dlouhoocasý Long-tailed Tit A H, T, Z ssp. caudatus a ssp. europaeus 
Phylloscopidae / Budníčkovití
Phylloscopus trochiloides Budníček zelený Greenish Warbler A h, t  
Phylloscopus proregulus Budníček zlatohlavý Pallas's Leaf Warbler A a (7)  
Phylloscopus inornatus Budníček pruhohlavý Yellow-browed Warbler A r  
Phylloscopus schwarzi Budníček tlustozobý Radde's Warbler A a (2)  
Phylloscopus fuscatus Budníček temný Dusky Warbler A a (1)  
Phylloscopus bonelli Budníček horský Western Bonelli's Warbler A a (1)  
Phylloscopus sibilatrix Budníček lesní Wood Warbler A H, T  
Phylloscopus collybita Budníček menší Common Chiffchaff A H, T, z ssp. collybita, ssp. abietinus/tristis (r?), probíhá revize
Phylloscopus ibericus Budníček iberský Iberian Chiffchaff A a (1)  
Phylloscopus trochilus Budníček větší Willow Warbler A H, T ssp. trochilus, ssp. acredula (r?), probíhá revize
Sylviidae / Pěnicovití
Sylvia atricapilla Pěnice černohlavá Blackcap A H, T, z  
Sylvia borin Pěnice slavíková Garden Warbler A H, T  
Sylvia nana Pěnice malá Desert Warbler A a (1)  
Sylvia nisoria Pěnice vlašská Barred Warbler A H, T  
Sylvia curruca Pěnice pokřovní Lesser Whitethroat A H, T  
Sylvia melanocephala Pěnice bělohrdlá Sardinian Warbler A0 a (1)  
Sylvia cantillans Pěnice vousatá Subalpine Warbler A a (1)  
Sylvia communis Pěnice hnědokřídlá Common Whitethroat A H, T  
Sylvia undata Pěnice kaštanová Dartford Warbler A a (1)  
Locustellidae / Cvrčilkovití
Locustella naevia Cvčilka zelená Grasshopper Warbler A H, T  
Locustella fluviatilis Cvrčilka říční River Warbler A H, T  
Locustella luscinioides Cvrčilka slavíková Savi's Warbler A H, T  
Acrocephalidae / Rákosníkovití
Iduna caligata Sedmihlásek malý Booted Warbler A a (2)  
Iduna pallida Sedmihlásek šedý Pallid Warbler A a (1-3) probíhá revize pozorování
Hippolais icterina Sedmihlásek hajní Icterine Warbler A H, T  
Hippolais polyglotta Sedmihlásek švitořivý Melodious Warbler B a (1)  
Acrocephalus paludicola Rákosník ostřicový Aquatic Warbler A t  
Acrocephalus melanopogon Rákosník tamaryškový Moustached Warbler A r posuzovaný mimo JM, tam registrovaný
Acrocephalus schoenobaenus Rákosník proužkovaný Sedge Warbler A H, T  
Acrocephalus agricola Rákosník plavý Paddyfield Warbler A a (1)  
Acrocephalus dumetorum Rákosník pokřovní Blyth's Reed Warbler A a (3)  
Acrocephalus palustris Rákosník zpěvný Marsh Warbler A H, T  
Acrocephalus scirpaceus Rákosník obecný Reed Warbler A H, T  
Acrocephalus arundinaceus Rákosník velký Great Reed Warbler A H, T  
Bombycillidae / Brkoslavovití
Bombycilla garrulus Brkoslav severní Bohemian Waxwing A (h), Ti, Zi  
Tichodromidae / Zedníčkovití
Tichodroma muraria Zedníček skalní Wallcreeper A t, z  
Sittidae / Brhlíkovití
Sitta europaea Brhlík lesní Eurasian Nuthatch A H, t, Z  
Certhiidae / Šoupálkovití
Certhia familiaris Šoupálek dlouhoprstý Eurasian Treecreeper A H, T, Z  
Certhia brachydactyla Šoupálek krátkoprstý Short-toed Treecreeper A H, t, Z  
Troglodytidae / Střízlíkovití
Troglodytes troglodytes Střízlík obecný Wren A H, T, Z  
Sturinidae / Špačkovití
Sturnus vulgaris Špaček obecný Common Starling A H, T, z  
Pastor roseus Špaček růžový Rose-coloured Starling A r  
Cinclidae / Skorcovití
Cinclus cinclus Skorec vodní Dipper A H, t, Z ssp. aquaticus, ssp. cinclus - a (1)
Turdidae / Drozdovití
Turdus torquatus Kos horský Ring Ouzel A H, T ssp. alpestris, ssp. torquatus (r)
Turdus merula Kos černý Blackbird A H, T, Z  
Turdus obscurus/pallidus Drozd plavý Eyebrowed Thrush B a (1)  
Turdus naumanni Drozd rezavý Naumann's Thrush B a (1)  
Turdus atrogularis Drozd černohrdlý Black-throated Thrush B a (1)  
Turdus pilaris Drozd kvíčala Fieldfare A H, T, Z  
Turdus philomelos Drozd zpěvný Song Thrush A H, T, z  
Turdus iliacus Drozd cvčala Redwing A T  
Turdus viscivorus Drozd bravník Mistle Thrush A H, T, Z  
Muscicapidae / Lejskovití
Muscicapa striata Lejsek šedý Spotted Flycatcher A H, T  
Erithacus rubecula Červenka obecná Eurasian Robin A H, T, z  
Luscinia luscinia Slavík tmavý Thrush Nightingale A (h), T  
Luscinia megarhynchos Slavík obecný Common Nightingale A H, T  
Luscinia svecica Slavík modráček Bluethroat A H, T ssp. svecica a ssp. cyanecula 
Tarsiger cyanurus Modruška tajgová Red-flanked Bluetail A a (1)  
Ficedula parva Lejsek malý Red-breasted Flycatcher A H, T  
Ficedula albicollis Lejsek bělokrký Collared Flycatcher A H, T  
Ficedula hypoleuca Lejsek černohlavý Pied Flycatcher A H, T  
Phoenicurus ochruros Rehek domácí Black Redstart A H, T, z  
Phoenicurus phoenicurus Rehek zahradní Common Redstart A H, T  
Monticola saxatilis Skalník zpěvný Rock Thrush A (h†), r jako hnízdící vymizel 
Saxicola rubetra Bramborníček hnědý Whinchat A H, T  
Saxicola rubicola Bramborníček černohlavý Common Stonechat A H, T  
Oenanthe oenanthe Bělořit šedý Northern Wheatear A H, T  
Oenanthe deserti Bělořit pouštní Desert Wheatear A a (1)  
Oenanthe hispanica Bělořit okrový Black-eared Wheatear A a (1)  
Prunellidae / Pěvuškovití
Prunella collaris Pěvuška podhorní Alpine Accentor A h, t, (z) registrovaná mimo Krkonoše
Prunella modularis Pěvuška modrá Dunnock A H, T, z  
Prunella montanella Pěvuška horská Siberian Accentor A a (2)  
Passeridae / Vrabcovití
Montifringilla nivalis Pěnkavák sněžný Snowfinch A r/a probíhá revize záznamů 
Passer domesticus Vrabec domácí House Sparrow A H, t, Z  
Passer montanus Vrabec polní Tree Sparrow A H, T, Z  
Motacillidae / Konipasovití
Motacilla cinerea Konipas horský Grey Wagtail A H, T, z  
Motacilla flava Konipas luční Yellow Wagtail A    
M. f. flava K. l. středoevropský Blue-headed Wagtail   H, T  
M. f. thunbergi K. l. severoevropský Grey-headed Wagtail   (h), t  
M. f. feldegg K. l. středoasijský Black-headed Wagtail   r  
M. f. beema K. l. západosibiřský Sykes’s Wagtail   a (2)? probíhá revize záznamů
M. f. cinereocapilla K. l. italský White-throated Wagtail   a? probíhá revize záznamů
Motacilla citreola Konipas citronový Citrine Wagtail A h, r  
Motacilla alba Konipas bílý White Wagtail A    
M. a. alba K. b. evropský     H, T, z  
M. a. yarrellii K. b. anglický Pied wagtail   a/r? probíhá revize záznamů
Anthus campestris Linduška úhorní Tawny Pipit A h, t registrovaná mimo Ústecký kraj
Anthus trivialis Linduška lesní Tree Pipit A H, T  
Anthus pratensis Linduška luční Meadow Pipit A H, T, z  
Anthus cervinus Linduška rudokrká Red-thorated Pipit A t  
Anthus petrosus Linduška skalní Rock Pipit A0 a (2)? probíhá revize pozorování
Anthus spinoletta Linduška horská Water Pipit A h, t, z  
Fringillidae / Pěnkavovití
Fringilla montifringilla Pěnkava jikavec Brambling A T, z  posuzováno hnízdění
Fringilla coelebs Pěnkava obecná Common Chaffinch A H, T, Z  
Coccothraustes coccothraustes Dlask tlustozobý Hawfinch A H, T, Z  
Erythrina erythrina Hýl rudý Common Rosefinch A H, T  
Pinicola enucleator Hýl křivčí Pine Grosbeak A r  
Pyrrhula pyrrhula Hýl obecný Eurasian Bullfinch A H, T, Z  
Bucanetes githagineus Hýl pouštní Trumpeter Finch A a (1)  
Chloris chloris Zvonek zelený European Greenfinch A H, T, Z  
Linaria cannabina Konopka obecná Common Linnet A H, T, Z  
Linaria flavirostris Konopka žlutozobá Twite A t, z  
Acanthis cabaret Čečetka tmavá Lesser Redpoll A H, T, Z  
Acanthis flammea Čečetka zimní Common Redpoll A t, z  
Acanthis hornemanni Čečetka bělavá Arctic Redpoll A r  
Loxia leucoptera Křivka bělokřídlá Two-barred Crossbill A r  
Loxia curvirostra Křivka obecná Red Crossbill A H, T, Z  
Loxia pytyopsittacus Křivka velká Parrot Crossbill A r  
Carduelis carduelis Stehlík obecný European Goldfinch A H, T, Z  
Serinus serinus Zvonohlík zahradní European Serin A H, T, (z)  
Spinus spinus Čížek lesní Eurasian Siskin A H, T, Z  
Emberizidae / Strnadovití
Plectrophenax nivalis Sněhule severní Snow Bunting A t, z  
Calcarius lapponicus Stnad severní Lappland Bunting A a (10) probíhá revize pozorování 
Emberiza calandra Strnad luční Corn Bunting A H, T, Z  
Emberiza cia Strnad viničný Rock Bunting B a (2-3) probíhá revize pozorování
Emberiza hortulana Strnad zahradní Ortolan Bunting A h, t  
Emberiza cirlus Strnad cvrčivý Cirl Bunting B/A0 a (1-4) probíhá revize pozorování
Emberiza citrinella Srtnad obecný Yellowhammer A H, T, Z  
Emberiza leucocephalos Strnad bělohlavý Pine Bunting A a (3)  
Emberiza schoeniclus Strnad rákosní Reed Bunting A H, T, z  
Emberiza pusilla Strnad malinký Little Bunting A a (5)  
Emberiza rustica Strnad rolní Rustic Bunting A a (2)  

 

Druhy v kategorii D

LatinskyČeskyEnglishPoznámky
Bucephala albeola Hohol bělavý Bufflehead  
Bucephala islandica Hohol islandský Barrow's goldeneye 21.11.1987: 1 M Kadaň, řeka Ohře, CV, ÚS (V. Teyrovský, FK 9/89)
Lophodytes cucullatus Morčák chocholatý Hooded merganser  
Threskiornis aethiopicus Ibis posvátný African sacred ibis více záznamů 
Gypaetus barbatus Orlosup bradatý Bearded Vulture  
Porphyrio porphyrio
Porphyrio poliocephalus
Slípka modrá Western Swamphen
Grey-headed Swamphen
podz.1884: 1 ex. Nové Hrady, CB, JČ; 21.08.1967: M Jaroslavice, ZN, JM
16.07.1905: ad. ex. Žehuňský ryb., NB, StČ; 12.09.1910: M 1K ryb. Nesyt, BV, JM
Vanellus spinosus Čejka trnitá Spur-winged lapwing 21.09.1989: 1 ex. Záhlinice, KM, ZL (P. Šálek, FK 6/92)
Alle alle Alkoun malý Little auk  
Psittacula krameri Alexandr malý Rose-ringed parakeet více záznamů
Passer hispaniolensis Vrabec pokřovní Spanish Sparrow  
Emberiza bruniceps Strnad hnědohlavý Red-headed bunting 29.12.1961: ad. M chycen u Lanškrouna, UO, OL (coll. MM Brno)

 

Druhy v kategorii E

LatinskyČeskyEnglishPoznámky
Anser indicus Husa indická Bar-headed goose  
Meleagris gallopavo Krocan divoký Wild Turkey  
Platalea alba Kolpík africký African Spoonbill  
Streptopelia orientalis Hrdlička východní Oriental Turtle-dove  
Monticola solitarius Skalník modrý Blue Rock-thrush  

 

Druhy v kategorii X

LatinskyČeskyEnglishPoznámky
Polysticta stelleri Kajka Stellerova Steller's eider zamítnuto při revizi
Melanitta perspicillata Turpan pestrozobý Surf Scoter zamítnuto při revizi
Pelecanus crispus Pelikán kadeřavý Dalmatian pelican zamítnuto při posuzování
Grus virgo Jeřáb panenský Demoiselle crane zamítnuto při posuzování
Numenius tenuirostris Koliha tenkozobá Slender-billed curlew zamítnuto při revizi
Pagophila eburnea Racek sněžní Ivory gull zamítnuto při posuzování
Falco eleonorae Ostříž jižní Eleonora's falcon zamítnuto při revizi
Myiopsitta monachus Papoušek mniší Monk Parakeet zamítnuto při revizi
Pyrrhocorax pyrrhocorax Kavče červenozobé Red-billed Chough zamítnuto při posuzování
Melanocorypha yeltonensis Kalandra černá Black Lark zamítnuto při revizi
Sylvia hortensis Pěnice mistrovská Orphean Warbler zamítnuto při posuzování
Turdus migratorius Drozd stěhovavý American Robin zamítnuto při revizi (nejistý původ)
Anthus richardi Linduška velká Richard's Pipit zamítnuto při revizi
Carduelis citrinella Zvonohlík citrónový Alpine Citril Finch zamítnuto při revizi
Emberiza aureola Strnad obojkový Yellow-breasted Bunting zamítnuto při revizi (R112, R113)
Emberiza pallasi Strnad tundrový Pallas's Reed Bunting zamítnuto při posuzování
Emberiza melanocephala Strnad černohlavý Black-headed Bunting zamítnuto při revizi

 

Literatura:

HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. - Muzeum Komenského, Přerov, 462 s.
VAVŘÍK M., 2008: Seznam ptáků České republiky in Faunistická komise ČR [online] - dostupné na http://fkcso.sweb.cz, cit. 20.11.2008.
České názvosloví ptáků (stanovisko Faunistické komesi ČSO) ze dne 14.12.2012